Юлія Антух: — Якое паходжанне фларыстыкі? З пачуцця прыгожага, якое мы трымаем у сваіх руках і складаем , прыглядаючыся да вобразаў і каляровага спалучэння, якія закладзеныя ўжо ў прыродзе Творцам. І мы становімся як бы яго саўдзельнікам. Прырода сама стварае фларыстычныя вобразы. Наша фота сессія — гэта вобразы натуральнасці і простай радасці. Гэта пачуццё ўдзячнасці восеньскай пары, прыгажосці і прыродзе. У вобразах выкарыстоўвалі не экзатычны матэрыял , а той прыродны матэрыял, які маем побач. Гэты матэрыял можна пабачыць пад нагамі, а можна пабачыць у іншым ракурсе, ва ўсёй яго прыгажосці.

Крысціна Курчанкова: — Штовосень я ажываю.Начны дождж змывае з светлафораў фарбы, і яны расцякаюцца і струменяць на чорным асфальце неонавымі змеямі. Вецер зносіць гарачы жнівеньскі пыл і абвастрае колеры і пачуцці. Люблю ўсялякую восень: шаленую і дзерзкую, вытанчаную і пяшчотную, трагічную з горкім пахам страчанага, акварэльна-апатычную з вострай графікай галінак на танаваным небе… Восень- цеплы бурштын, скамянелыя мядовыя слезы, у якіх застылі вечна задоўжаныя імгненні.


Юлия Антух: —  Каково происхождение флористики? Из чувства прекрасного, которое мы держим в своих руках и заключаем, присматриваясь к образам и цветового сочетания, которое заложено уже в природе Творцом. И мы становимся как бы его соучастниками.  Природа сама создает флористические образы. Наша фото сессия — это образы натуральности и простой радости. Это чувство благодарности осенней поры, красоты и природе. В образах использовали не экзотический материал, а тот природный материал, который имеем рядом. Этот материал можно увидеть под ногами, а можно увидеть в другом ракурсе, во всей его красоте.

Кристина Курченкова: Каждую осень я оживаю. Ночной дождь смывает с светофоров краски, и они растекаются и источают на черном асфальте неоновыми змеями. Ветер сносит жаркую августовскую пыль и обостряет цвета и чувства. Люблю всякую осень: яростную и дерзкую, изысканную и нежную, трагическую с горьким запахом потерянного,  акварельно-апатичную с острой графикой веток на тонированным небе… Осень — теплый янтарь, окаменелые медовые слезы, в которых застыли вечно затянувшийся мгновения.


фатограф Вольга Кажэўка
фларыст Юлія Антух
мадэлі Марына Каліноўская
Крысціна Курчанкова
Юлія Антух


YAnt001
YAnt0020 YAnt0018 YAnt0017 YAnt0016 YAnt0015 YAnt0013 YAnt0012
YAnt009 YAnt008
YAnt006
YAnt004 YAnt003